Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „STAROPOLSKIE DANIE” 

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „STAROPOLSKIE DANIE” („Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook.com. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora                       i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 
 2. Organizatorem Konkursu jest 'PELCOWIZNA" Wiesław Giler Spółka Jawna, ul. Łojewska 11, 03-392 Warszawa, REGON: 141845449, NIP 524-267-74-76.
 3. Organizator potwierdza, że jest niezależnym administratorem danych osobowych 

w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 t.j. z późn. zm) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz wyłonienia laureatów Konkursu oraz w celu przekazania nagród wyłonionym Zwycięzcom Konkursu 

 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie na profilu Facebook PELCOWIZNA,, dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/pelcowizna
 2. Konkurs rozpoczyna się 09.11.2020 r. w momencie publikacji postu i kończy się 22.11.2020 r. o godz. 23:59. 
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie               z niniejszym Regulaminem lub niespełniającym wymogów określonych w niniejszym Regulaminie. 
 5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.
 6. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania Nagrody w odniesieniu do Uczestnika, 

w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem,               w szczególności manipulowanie wynikami Konkursu. Informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną do profilu PELCOWIZNA na portalu Facebook. W przypadku sytuacji spornych związanych z procedurą Konkursu, decyzje rozstrzygające wyda Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji są ostateczne. 

 1. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa, która ma decydujący głos w tych sprawach. 
 2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu społecznościowego Facebook. 
 3. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu. 
 4. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc. Informacje jak i dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.). 
 6. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje: 
 7. „Fan” - osoba, która dołączyła do grona osób lubiących profil PELCOWIZNA na portalu Facebook.com przez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do profilu PELCOWIZNA na portalu Facebook.com; 
 8. „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu; 
 9. „Konkurs” – akcja mająca na celu promowanie profilu i produktów marki PELCOWIZNA; 
 10. „Zadanie” – zadanie konkursowe, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu; 
 11. „Zwycięzca” – Uczestnik, który zostanie wybrany przez Komisję Konkursową 
 12. „Nagroda” – nagrody opisane w § 5 ust. 1 Regulaminu; 
 13. „Serwis” – zespół logicznie powiązanych ze sobą stron internetowych. 

 

 • 2. Uczestnicy Konkursu

 

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które w dniu rozpoczęcia Konkursu są osobami posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, które: 
 2. a) posiadają konto na portalu Facebook.com. Dane zawarte na profilu muszą być prawdziwe, zgodne                              z rzeczywistością i regulaminem serwisu Facebook.com; 
 3. b) zapoznają się i akceptują niniejszy Regulamin; 
 4. c) w przypadku zwycięstwa w Konkursie, Uczestnicy – Zwycięzcy prześlą niezbędne dane do przekazania                    i rozliczenia Nagrody (tj. imię i nazwisko, adres do wysyłki Nagrody oraz telefon kontaktowy) w wiadomości do profilu PELCOWIZNA  (poprzez funkcjonalność przewidzianą na tym portalu polegającą na wysłaniu „wiadomości”). 
 5. d) uczestnik jest osobą pełnoletnią. 
 6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. 
 7. Osoba, która przystąpiła do Konkursu, jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej: „Warunki uczestnictwa”). 
 8. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się  z niniejszym Regulaminem. 
 9. Osoba, która przystępuje do Konkursu: 
 10. a) tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie. 
 11. b) oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które wynikają 

z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych, tj.: o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. 

 1. c) przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania Nagrody. 
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora oraz Zleceniodawcy oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu                      i prowadzeniu Konkursu jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice                i rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, krewni i powinowaci do drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia). 
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
 4. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Uczestnika z udziału w Konkursie. Usunięcie jest równoznaczne 

z nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie. Reklamacje oraz informacje w zakresie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną do profilu PELCOWIZNA na portalu Facebook.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do Kont Facebook.com. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania Nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem. 
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: 
 3. a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, 
 4. b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną, 
 5. c) jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook, 
 6. d) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku 

z interakcjami z Serwisem Facebook, 

 1. e) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook, 
 2. f) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. 

 

 • 3. Zasady Konkursu

 

 1. Konkurs przeprowadzony jest na profilu PELCOWIZNA na portalu Facebook dostępnym pod adresem:  https://www.facebook.com/pelcowizna Uczestnicy odpowiedzieć mają na zadanie konkursowe: „Stwórz własny przepis na jedno z Twoich ulubionych, staropolskich dań i umieść go w komentarzu. Przepis musi być tak skonstruowany, aby  wszystkie wymienione produkty można było znaleźć w naszym sklepie internetowym Pelcowizna.”. 
 2. Oceny wykonania zadania dokonuje Komisja Konkursowa. Na podstawie oceny Komisji Konkursowej wybrana zostanie 1 osoba, która otrzyma Voucher o wartości 150 zł, do wykorzystania na zakupy w e-sklepie Pelcowizna. Wygrana nie obejmuje kosztów dostawy.
 3. Odpowiedzi udzielać należy w komentarzach do posta informującego o konkursie, który umieszczony został na profilu PELCOWIZNA. 
 4. Odpowiedzi można udzielać w czasie określonym w niniejszym regulaminie. 
 5. Uczestnik może zamieścić więcej niż jedną odpowiedź na pytanie konkursowe. 
 6. Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę. 
 7. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili na portalu Facebook.com. 
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się zasadne podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie zakładały fikcyjne profile i wykorzystywały je do uzyskania korzyści w ramach Konkursu. 
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się zasadne podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie wykorzystywały inne niż opisane w niniejszym Regulaminie dozwolone metody uzyskania korzyści w ramach Konkursu. 
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Zwycięzców pod kątem zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś ze Zwycięzców zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, 

a Nagroda nie zostaje wydana i pozostaje własnością Organizatora. 

 1. Reklamacje oraz informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną w wiadomości prywatnej do PELCOWIZNA na portalu Facebook. 
 2. W sprawach spornych lub nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmie Komisja Konkursowa. 

 

 • 4. Tryb wyłonienia Zwycięzców 

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie warunków opisanych w § 2 oraz § 3 Regulaminu. 
 2. W konkursie zostanie wyłoniona liczba zwycięzców określona w niniejszym regulaminie (1 osoba). 
 3. Wygrywa osoba, której prace konkursowe zostaną wybrane przez Komisję Konkursową. 
 4. Po zakończeniu Konkursu - w terminie do 14 dni roboczych od daty zakończenia – Komisja Konkursowa ogłosi zwycięzców w komentarzu pod postem konkursowym. 
 5. Na podstawie kryteriów, o których mowa w §3 Regulaminu, Komisja Konkursowa przyzna każdemu ze Zwycięzców Nagrodę. 

 

 • 5. Nagrody 

 

 1. Nagrodą jest bon o wartości 150 zł, ważny do dnia 31.12.2020, do wykorzystania w e-sklepie Pelcowizna. Wygrana nie obejmuje kosztów dostawy zamówienia.
 2. W przypadku konieczności odprowadzenia zryczałtowanego podatku od uzyskanych przez Laureatów Nagród, Organizator zwiększy wartość nagrody o kwotę odpowiadającą wartości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanej przez Zwycięzcę lub Laureata nagrody. Kwotę tę Organizator przekaże na rachunek właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego. 
 3. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości Nagrody. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 4. W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody. 
 5. Informacja o zwycięzcach konkursu jest prezentowana w formie komentarza pod postem konkursowym. 
 6. Zwycięzca jest zobowiązany w terminie 72 godzin od daty otrzymania informacji 

o nagrodzie skontaktować się z administratorem poprzez wiadomość prywatną wysłaną do profilu PELCOWIZNA  –              w wiadomości należy zawrzeć niezbędne dane do wysyłki nagrody. 

 1. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze Zwycięzcą lub nie otrzyma w terminie 72 godzin odpowiedzi na przesłane powiadomienie 

o wygranej, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody. Zwycięzca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 72 godzin od otrzymania zawiadomienia o wygranej. 

 1. W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w ust. 5 niniejszego paragrafu Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji Uczestnika i dokonania wyboru innego Zwycięzcy (który uplasował się na kolejnym miejscu w Konkursie), względnie postanowienia o przepadku nagrody na rzecz Organizatora. 
 2. Nagrody w Konkursie wysłane zostaną pocztą w ciągu 21 dni roboczych od chwili otrzymania od Zwycięzcy kompletu danych niezbędnych do wysyłki nagrody.  • 6. Reklamacje 

 

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem “Reklamacja konkursu PELCOWIZNA” lub w bezpośredniej wiadomości na profilu PELCOWIZNA       w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od daty ogłoszenia zwycięzców konkursu. 
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji, jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji składanej pisemnie). 
 3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora. 
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 
 5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji. 
 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika Uczestnik może wystąpić z powództwem do Sądu powszechnego. 

 

 • 7. Postanowienia końcowe 

 

 1. Regulamin jest jedynym wydanym przez Organizatora dokumentem określającym zasady konkursów przeprowadzanych na tablicy profilu PELCOWIZNA. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 2. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 
 3. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem przez wiadomości bezpośrednie wysyłane do profilu PELCOWIZNA na portalu Facebook.

 

 • 8. Prawa autorskie 

 

 1. Uczestnik oświadcza, iż Praca konkursowa stanowi w całości utwór oryginalny, została stworzona bez udziału osób trzecich i nie jest obciążona prawami osób trzecich. Nadto w zakresie Prac konkursowych z wizerunkami osób: Uczestnik oświadcza, iż ma prawo do rozpowszechniania wizerunku osób utrwalonych w Pracy konkursowej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
 2. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw autorskich w szczególności z wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Uczestnik pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniami takich osób. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego i odmowy jego publikacji lub jego usunięcia, w szczególności w przypadku: a. zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami; 
 4. zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych; 
 5. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych 

i praw autorskich; 

 1. gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do odpowiedzi konkursowej Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym 

w Regulaminie. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium